เสริมกำลังใจพื้นที่ร่วมป้องกันอุบัติเหตุ จ.กาญฯ

จ.กาญจนบุรี จัดเวทีเสริมกำลังใจพื้นที่เชื่อมร้อยภาคีร่วมป้องกันอุบัติเหตุ น.ส.ณัศญ์สยา วิษณุกรโยธิน ผู้ประสานงานเครือข่ายพลังสังคมจังหวัดกาญจนบุรี – ภาคตะวันตก และคณะผู้ประสานศูนย์ประสานงานเครือข่ายพลังสังคมจังหวัดกาญจนบุรี จัดเวทีเสริมกำลังใจพื้นที่เชื่อมร้อยภาคีร่วมป้องกันอุบัติเหตุ ณ ห้องประชุมมูลนิธิขุนรัตนาวุธ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560

ด้วยเครือข่ายพลังสังคมจังหวัดกาญจนบุรี แผนทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในโครงการ “คนเห็นคน” ภายใต้กิจกรรมย่อย เสริมกำลังใจพื้นที่เชื่อมร้อยภาคีร่วมป้องกันอุบัติเหตุ ร่วมค้นหาจุดเสี่ยงเรื่องของอุบัติเหตุในพื้นที่ชุมชน นำสู่กระบวนการคิดป้องกันแก้ไข เพื่อบูรณาการร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น เครือข่ายพลังสังคมฯ คณะทำงานและภาคีเครือข่ายทั้งภายนอกและภายในพื้นที่ จึงร่วมเวทีเสวนา เพื่อเชื่อมโยงคนหัวใจอาสาจิตสาธารณะ และเกิดการเชื่อมโยงในภาคส่วนของภาคีต่างๆ โดยผู้เข้าร่วมเวทีประกอบด้วย ตำรวจ และผองเพื่อนชุมชนคนโคกตะบอง บริษัทโล้วเฮงหมง มอเตอร์ จำกัด ตำรวจ อาสากู้ภัย ปกครองท้องถิ่น ปกครองท้องที่ และสื่อมวลชน เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในสิ่งที่ทำด้วยจิตอาสาร่วมกัน ร่วมค้นหาตัวเอง พร้อมทบทวนโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลสัมฤทธิ์โครงการ จุดเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุของชุมชนโคกตะบอง ในครั้งที่ผ่านมา ร่วมกันค้นหาจุดเสี่ยงในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อการนำมาซึ่งข้อมูลเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไข. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth